فیلتر‌های اعمال شده:

حذف
پیچ کوتاه دورکارتل - XU7
XU7پیچ کوتاه دور کارتل موتور :

کد محصول: 1204101014

پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز - XU7
XU7پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز :

کد محصول: 1204116005

پیچ هواگیری برنجی هوزینگ - XU7
XU7پیچ هواگیرى برنجى هوزینگ به قطر 6x100.18 :

کد محصول: 1204107002

لوله بخار روغن - TU5
TU5لوله بخار روغن :

کد محصول: 1203103001

XU7لوله X2 :

کد محصول: 1204108003

لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا - TU3
TU3لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودى هوا.:

کد محصول: 1202109003

مهره هواگیری پلاستیکی  - XU7
XU7مهره هواگیرى پلاستیکى :

کد محصول: 1204107006

عایق حرارتی منیفولد دود باواشر - XU7
XU7عایق حرارتى منیفولد دود باواشر :

کد محصول: 1204116006

عایق حرارتی XU7 - U4
XU7عایق حرارتى یورو 4 :

کد محصول: 1204116012

XU7واشر واتر پمپ آهنى :

کد محصول: 1204104005

شیلنگ بای پس PRIDE - U
PRIDEشیلنگ U باى پس :

کد محصول: 1213113006

درب ترموستات آلومینیومی - XU7
XU7درب ترموستات آلومینیومى :

کد محصول: 1204107032

واشر گلویى اگزوز با پیچ و مهره - XU7
XU7واشر گلویى اگزوز با پیچ و مهره :

کد محصول: 1204116001

TU3درپوش فیلتر روغن کوتاه آلومینیوم :

کد محصول: 1202102009

EF7اورینگ ترموستاتmm ٥٢ :

کد محصول: 1201108003

دسته موتور دو سرپیچ ساپکویی - XU7
XU7دسته موتور دو سر پیچ -خط تولید :

کد محصول: 1204118024

لوله هوزینگ ترموستات برنجی - XU7
XU7لوله هوزینگ ترموستات برنجى :

کد محصول: 1204107007

اورینگ ترموستات - TU3
TU3اورینگ ترموستات :

کد محصول: 1202125011

1208104007
RUNNAشیلنگ باى پس :

کد محصول: 1208104007

واشر تنظیم اویل پمپ سایز 70  - XU7
XU7واشر تنظیم اویل پمپ سایز.. 70

کد محصول: 1204101004

واشر منیفولد هوا جدید - XU7
XU7واشر منیفولد هوا جدید :

کد محصول: 1204109006

درب رادیاتور بهینه - XU7
XU7درب رادیاتور بهینه..

کد محصول: 1204106004

لوله بخار روغن - TU3
TU3لوله بخار روغن :

کد محصول: 1202103001

XU7محافظ روى منیفولد دود:

کد محصول: 1204117001