فیلتر‌های اعمال شده:

حذف
XU7پایه ترمیم جدید..

کد محصول: 1402101005

تیپ خودرو: XU7
XU7پایه ترمیم قدیم..

کد محصول: 1402101006

تیپ خودرو: XU7
دنده برنجی بزرگ
TU3دنده برنجی بزرگ 1( و )2 :

کد محصول: 1401105003

تیپ خودرو: TU3
ست تعویض دنده
Prideست تعویض دنده :

کد محصول: 1409102001

تیپ خودرو: PRIDE
TU3دنده برنجی کوچک( 3و4و )5:

کد محصول: 1401106001

تیپ خودرو: TU3
XU7قیفی گیربکس -خط تولید:

کد محصول: 1402103034

تیپ خودرو: XU7
XU7پیچ وبوش ماهک انتخاب دنده.

کد محصول: 1402106020

تیپ خودرو: XU7
XU7گلن گدن تعویض دنده بدون عصایی :

کد محصول: 1402107004

تیپ خودرو: XU7
XU7مغزی کشویی دنده 5 :

کد محصول: 1402104005

تیپ خودرو: XU7
XU7دنده کیلومتر مدادی :

کد محصول: 1402102007

تیپ خودرو: XU7
XU7ماهک بیرونی گیربکس :

کد محصول: 1402107001

تیپ خودرو: XU7
هواکش روی پوسته گیربکس
TU3هواکش روی پوسته گیربکس :

کد محصول: 1401102002

تیپ خودرو: TU3
XU7درپوش فیبری ماهک گیربکس :

کد محصول: 1402103003

تیپ خودرو: XU7
XU7پیچ دسته گیربکس زیر باتری جدید :

کد محصول: 1402103022

تیپ خودرو: XU7
XU7پوسته کیلومتر شمار :

کد محصول: 1402103002

تیپ خودرو: XU7
XU7دنده کیلومتر بزرگ 22( دندانه ):

کد محصول: 1402102001

تیپ خودرو: XU7
XU7پایه لیور دسته دنده دنا :

کد محصول: 1402106005

تیپ خودرو: XU7
XU7پوسته حلزونی گیربکس مدل بالا.:

کد محصول: 1402103007

تیپ خودرو: XU7
میل ماهک بلند
TU3میل ماهک بلند :

کد محصول: 1401107002

تیپ خودرو: TU3
میل ماهک کوتاه
TU3میل ماهک کوتاه :

کد محصول: 1401107003

تیپ خودرو: TU3
قیفی گیربکس
TU3قیفی گیربکس -خط تولید :

کد محصول: 1401102004

تیپ خودرو: TU3
XU7پایه میل ماهک :

کد محصول: 1402106010

تیپ خودرو: XU7
پایه ترمیم طرح جدید
EF7پایه ترمیم جدید..

کد محصول: 1404103002

تیپ خودرو: EF7
دنده برنجی 3 و 4 پراید
PRIDEدنده برنجی( 3 و 4 ):

کد محصول: 1409101004

تیپ خودرو: PRIDE
پیچ تخلیه روغن گیربکس
XU7پیچ تخلیه روغن گیربکس به قطر 16x1x50 :

کد محصول: 1402103006

تیپ خودرو: XU7