فیلتر‌های اعمال شده:

حذف
XU7میل ماهک کوتاه :

کد محصول: 1402106006

XU7پایه ترمیم جدید..

کد محصول: 1402101005

XU7میل ماهک بلند :

کد محصول: 1402106007

دنده برنجی بزرگ
TU3دنده برنجى بزرگ 1( و )2 :

کد محصول: 1401105003

TU3دنده برنجى کوچک( 3و4و )5:

کد محصول: 1401106001

XU7آلومینیوم کشویى گیربکس$ .

کد محصول: 1402105008

XU7پایه ترمیم قدیم..

کد محصول: 1402101006

XU7قیفى گیربکس -خط تولید:

کد محصول: 1402103034

XU7پیچ وبوش ماهک انتخاب دنده.

کد محصول: 1402106020

XU7مغزى کشویى دنده$ : 5

کد محصول: 1402104005

بوش لیور دسته دنده پلاستیکی سبز پراید
Prideبوش لیور دسته دنده پلاستیکى سبز :

کد محصول: 1409102002

واشر درپوش انتهای گیربکس
TU3واشر درب گیربکس :

کد محصول: 1401102001

XU7درپوش فیبرى ماهک گیربکس :

کد محصول: 1402103003

هواکش روی پوسته گیربکس
TU3هواکش روى پوسته گیربکس :

کد محصول: 1401102002

میل ماهک کوتاه
TU3میل ماهک کوتاه :

کد محصول: 1401107003

XU7دنده کیلومتر بزرگ 22( دندانه ):

کد محصول: 1402102001

پایه میل ماهک
TU3پایه میل ماهک :

کد محصول: 1401107004

XU7گلن گدن تعویض دنده بدون عصایى :

کد محصول: 1402107004

XU7ماهک بیرونى گیربکس :

کد محصول: 1402107001

XU7درپوش گیربکس$ : SLX

کد محصول: 1402103001

XU7پایه لیور دسته دنده دنا :

کد محصول: 1402106005

قیفی گیربکس
TU3قیفى گیربکس -خط تولید :

کد محصول: 1401102004

XU7پوسته حلزونى گیربکس مدل بالا$ .:

کد محصول: 1402103007

ست تعویض دنده
Prideست تعویض دنده :

کد محصول: 1409102001